O fundacji

KRS nr 0000379894

MISJA FUNDACJI

Poprzez działalność naukową, naukowo-techniczną i oświatową pragniemy wpływać na przestrzeń, w której żyjemy, pragniemy zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy z zachowaniem równowagi przyrodniczej

Pragniemy upowszechniać wiedzę w zakresie ochrony środowiska oraz promować osiągnięcia naukowo-badawcze z zakresu ochrony środowiska zarówno w kraju, jak i za granicą.

CELE FUNDACJI

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

-organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji Celów Fundacji,
-aktywny udział w określaniu zasad kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
-świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej,
-wyrażanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych związanych z urbanizacją i ochroną przyrody,
-formułowania innego rodzaju ocen, wniosków i postulatów, w tym występowanie do władz państwowych, urzędów i organizacji,
-innego rodzaju uczestnictwa w życiu publicznym, w tym we współpracy z organizacjami realizującymi zbliżone cele,
-reprezentowanie interesów przedsiębiorców i konsumentów wobec organów administracji publicznej,
-współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
-gromadzenie, opracowywanie i publikowanie informacji na tematy związane z Celami Fundacji,
-pomoc przedsiębiorcom i konsumentom w odpowiednim gospodarowaniu nieruchomościami,
-gospodarowanie własnym zasobem nieruchomości w sposób odpowiedni do zasad ochrony środowiska i zrównoważonej urbanizacji,
-współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń oraz wiedzy na tematy związane z Celami Fundacji,
-finansowanie nagród i stypendiów,
-propagowanie Celów Fundacji poprzez środki masowego przekazu,
-uczestnictwo w sprawach administracyjnych i sądowych, dotyczących ochrony interesów konsumentów i przedsiębiorców, w zakresie związanym z urbanizacją i -ochroną przyrody,
-pozyskiwanie dla idei ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego środowisk zawodowych oraz młodzieży,
-aktywizacja środowisk polonijnych w dziedzinie ochrony środowiska,
-pomoc ofiarom przestępstw przeciwko środowisku.