Statut Fundacji

Statut Fundacji Humboldta


1. Takie kształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
2. Taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń.
3. Wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy z ochrony środowiska.
4. Upowszechnianie i promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych z zakresu środowiska. Rozwój swobodnego przepływu między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo-technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.
5. Popularyzowanie i wspieranie myśli naukowej z zakresu ochrony środowiska. Propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględniania praw ekologii w rozwoju kraju.
6. Gromadzenie i wypracowanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie i wspomaganie działań ma rzecz ochrony środowiska w Polsce.
7. Tworzenie podstaw materialnych dla działalności ekologicznych ruchów społecznych i praktycznej realizacji ich celów.
8. Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności.
9. Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.